Báo sự cố cấp nước:
02713.501.600
Đường dây nóng:
02713.88.93.93
Đăng ký lắp mới:
02713.881.946
PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2017-2020 CỦA CHỦ TỊCH BPWA NGUYỄN MINH BÌNH

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Kính thưa: Các đồng chí Đại biểu;

Thưa toàn thể đại hội


Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng”;

Theo kế của Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (BPWA) đã được Đảng ủy Khối doanh nghiệp chấp thuận thì đến nay đã có 2/3 chi bộ trực thuộc tiến hành xong đại hội,

Đại hội Chi bộ 1 lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Công ty đảm đương công tác quản trị, quản lý, điều hành Công ty, đồng thời để Chi bộ 1 nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tổ chức hoạt động thời gian qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Hôm nay, tôi rất vui mừng, vinh dự được thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng ủy BPWA đến dự và phát biểu một vài ý kiến với Đại hội.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp.

Chi bộ 1 có số lượng đảng viên chiếm gần 2/3 trong Đảng bộ (21/36 đảng viên), chủ yếu là nhân lực tham mưu quản lý, điều hành Công ty. Mục tiêu đặt ra là, hoàn thành tốt công tác Kế toán tài vụ, kỹ thuật vật tư, xây lắp, lắp đặt đồng hồ, chống thất thoát … Nay Cổ phần hóa chuyển thành các bộ phận: Tài chính kế hoạch, Kế toán, Kỹ thuật đầu tư, Quản lý chất lượng nước, xây lắp, quản lý dự án, các nhà máy nước….

Kính thưa Đại hội!

Qua bản dự thảo báo cáo chính trị được trình bày và ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội, thay mặt cho Ban Chấp hành đảng ủy tôi nhận thấy, Đại hội đã đánh giá sát với tình hình thực tế những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2020, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu.

Ban Chấp hành Đảng ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ 1 như sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu  như lượng nước tiều thụ, doanh thu, lắp đặt đồng hồ hàng năm tăng trên 10 % ( nghị quyết tăng từ 5 đến 8%).

- Công tác giáo dục tư tưởng luôn được quan tâm. Trong sinh hoạt chi bộ thực hiện đầy đủ nguyên tắc của Đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện đúng chuyên đề hàng năm.

- Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 4 đảng viên (Chỉ tiêu 03 đảng viên);

- Có hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt được thành tích và danh hiệu do cấp trên khen tặng.

Tuy nhiên, có một số tồn tại cần được khắc phục như:

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch tại Đồng Xoài do Công ty cung cấp còn khiêm tốn, chỉ đạt khoảng chưa đến 14 ngàn hộ, chưa đến 1/2 nhu cầu thực tế.

- Cấp nước cho các khu công nghiệp Đồng Xoài II, Bắc Đồng Phú chưa được chú trọng, chỉ đạt 2/3 so với nhu cầu thực tế.

- Tỷ lệ đấu nối thoát nước cho các hộ dân và doanh nghiệp còn rất thấp đạt khoảng 1.500 điểm/7040 điểm.

- Chất lượng, tiến độ của dự án nhà máy cấp nước 20.000 m3/ngày.đêm và Hệ thống thu gom, xử lý nước thải 10.000 m3/ngày.đêm để lại nhiều yếu kém và hệ lụy.

- Việc quản lý hệ thống mạng lưới còn nhiều yếu kém về quản lý tài sản, vị trí các van, họng chữa cháy…

- Việc bảo trì chưa được quan tâm đúng mức.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đó là: 19/21 Đại biểu đảng viên chính thức có mặt trong Đại hội hôm nay, hãy lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng, để bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, đủ số lượng được Đại hội ấn định trong nhiệm kỳ và có đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa Đại hội: Mục tiêu, Nghị quyết nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra là rất sát thực, nhưng về góc độ Bí thư Đảng ủy tôi, đề nghị ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để an tâm công tác; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 3/6/2017 của Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; hãy hòa đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội.

Thứ ba, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Một số chỉ tiêu cụ thể của Công ty, đề nghị Chi bộ 1 cũng như Chi bộ 2, 3 xây dựng dựng kế hoạch thực như sau:

1. Giai đoạn đến năm 2025:

a) Cấp nước

- Công ty có 7 nhà máy cấp nước, với tổng công suất 90.000 m3/ngày.đêm.

- 90% cư dân tại các địa bàn có nhà máy cấp nước của Công ty được Công ty cấp nước.

- 100% Khu Công nghiệp tại các địa bàn có nhà máy cấp nước của Công ty được Công ty cấp nước.

- tỷ lệ thất thoát nước sạch còn 18%

b) Thu gom, xử lý nước thải

- 70 % hộ dân tại Đồng Xoài được đấu nối thu gom nước thải.

- Xây dựng nhà máy tại Phước Long, Bình Long.

2. Đến năm 2020:

- Thất thoát nước sạch giảm còn 20%

- Phát triển thêm 10.000 đồng hồ cấp nước tại Đồng Xoài; 6.000 đồng hồ tại Phước Long.

- 100% các công ty trong các khu công nghiệp tại Đồng Xoài và vùng lân cận được Công ty cấp nước.

- 50% hộ dân được đấu nối thu gom nước thải tại Đồng Xoài.

- Chất lượng nước đạt chuẩn theo quy định.

- Ứng dụng CNTT trong quản lý 100% về quả trị tài sản, văn phòng điện tử, thanh toán điện tử, ghi chỉ số di động, hóa đơn điện tử.. .

- 100 % tài sản được quản lý bảo trì đúng quy định.

- Quý III/2019 hòa vốn và có lãi.

3. Năm 2017:

Phát triển ít nhất 2.000 đồng hồ cấp nước.

Kính thưa Đại Hội:

Đảng ủy Công ty luôn xác định các Chi bộ trực thuộc của Đảng ủy Công ty BPWA là cầu nối để Đảng triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ rất quan tâm vun đắp để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đo đó Đảng ủy Công ty BPWA luôn có mục tiêu lãnh đạo các Chi bộ đạt các chỉ tiêu Đại hội đề ra, để góp phần hoàn thành nhiện vụ chính trị chung của Đảng ủy.

Với niền tin tưởng sâu sắc vào Chi bộ 1, với trách nhiệm và quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng ủy tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ 1 sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

Đề nghị Ban Chi ủy mới sớm hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo kết quả Đại hội về Ban Chấp hành Đảng ủy để chuẩn y Ban Chi ủy mới ổn định đi vào hoạt động.

Một lần nữa kính chúc các đồng chí Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


         Xin chân thành cám ơn!

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Khách hàng tiêu biểu
  • Đang online: 4
  • Trong ngày: 165
  • Trong tuần: 3 104
© Copyright 2001-2013 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. All right reserved.
Địa chỉ: 216 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 02713.887.548; Hotline: 02713.88.93.93; Email: ctnbinhphuoc@gmail.com; websitle: www.bpwaco.com.vn
® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.